هاست

هاست با قیمت ماست

هاست 5 گیگ عادی ایران
 • 5GB Storage
 • 1 PS Domains
 • 50GB Monthly Bandwidth Traffic
هاست پر سرعت M2 ایران 5 گیگ
 • 5GB SSDM2 Storage
 • 1 PS Domains
 • 60GB Monthly Bandwidth Traffic
هاست 10 گیگ عادی ایران
 • 10GB Storage
 • 1 PS Domains
 • 100GB Monthly Bandwidth Traffic
هاست پر سرعت M2 ایران 10 گیگ
 • 10GB SSDM2 Storage
 • 1 PS Domains
 • 100GB Monthly Bandwidth Traffic
هاست 20 گیگ عادی ایران
 • 20GB Storage
 • 1 PS Domains
 • 80GB Monthly Bandwidth Traffic
هاست پر سرعت M2 ایران 20 گیگ
 • 20GB SSDM2 Storage
 • 1 PS Domains
 • 40GB Monthly Bandwidth Traffic