سرورهای مجازی

سرور مجازی برنزی
 • 2Core CPU
 • 2GB RAM
 • 25GB HDD
 • 100GB Monthly Bandwidth Traffic
سرور مجازی نقره ای
 • 4Core CPU
 • 8GB RAM
 • 100GB SSD HDD
 • 100GB Monthly Bandwidth Traffic
سرور مجازی طلایی
 • 6Core CPU
 • 16GB RAM
 • 160GB SSD HDD
 • 100GB Monthly Bandwidth Traffic